مثل زرافه باش!
یک سرو گردن از بقیه بالاتر

از مجموعه ی : شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید - جلد 8
مؤلف: مسعود لعلی
چاپ چهاردهم - تابستان 1394
184 صفحه
پایان مطالعه و یادداشت برداری در چهارشنبه 1394/9/18

گرچه آنچه را انتظار داشتن در این کتاب نیافتم ولی مطالبی دارد که می تواند (معمولا با تغییراتی) در نوشتنی ها و گفتنی ها، مورد استفاده قرار گیرد.