کلید های پرورش فرزند شاد
 
سرشناسه: مکورت، لیزا ، ١٩۶۴ - م
عنوان و نام پدیدآور: کلیدهای پرورش فرزند شاد/نویسنده لیزا مک‌کرت ؛ مترجم منیره نادری.
مشخصات نشر: تهران : صابرین، کتاب‌های دانه ، ١٣٨٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۵۶ ص
فروست: کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: ‭ 101‎ ways to raise a happy baby, c1999