سخنرانی موفق
 
سرشناسه: تریسی برایان - ١٩۴۴ م
عنوان و نام پدیدآور: (سخنرانی موفق ) برای بردن حرف بزنید: چگونه می توانید در هر موقعیتی قدرتمند ظاهر شوید/تریسی برایان - ١٩۴۴ م ؛ برایان تریسی ;ترجمه : مهدی قراچه داغی
مشخصات نشر: تهران ذهن آویز ١٣93
مشخصات ظاهری: ‏ ٢١8 ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ پدید آور به زبان دیگر:Tracy, Brian ‏ قراچه داغی مهدی - 1326 مترجم
پایان مطالعه ی کتاب:

نکته هایی مثبت و منفی از کتاب:
1. برای بردن حرف بزنیم؟ حالا فرض کن بردیم! بعد چه؟ اصلا همیشه احساس بردن اشتی! آخر چه؟ مگر همه ی زندگی همین 40 یا 60 سال است که ببری یا ببازی؟ اگر یک روز احساس بردن داشته باشی و یک عمر تاوان آن را پس دهی می ارزد؟ ...
جدی ترین ایراد کتابهای موفقیت از وشته های تریسی و مانند آن همین است که همه ی زندگی در همین دنیا خلاصه می شود و همه ی سعادت و موفقیت در بهره مندی های دنیوی خلاصه می شود!
2.
3.
4.
5.
6.