مهار خشم (بررسی روانشناختی خشم و مهار آن از دیدگاه اسلام)

سرشناسه: کیومرثی، محمدرضا ، ١٣۴٨ -‏‬
عنوان و نام پدیدآور: مهار خشم : : بررسی روانشناختی خشم و مهار آن از دیدگاه اسلام/کیومرثی‌ اسکویی ، محمدرضا ،١٣۴٨ ؛ زیر نظر عباس پسندیده
مشخصات نشر: قم : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر ، ‏‫١٣٩١‬
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫٣٠۴ ص
موضوع: خشم - جنبه های مذهبی - اسلام