رشد معلم - شماره ی 127
ماهنامه فرهنگی، آموزشی
برای دبیران، آموزگاران و دانشجویان تربیت معلم

شماره 1. سال شانزدهم. مهر 76
در 25 هزار نسخه
در 64 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/8/9

به طور کلی مجله نسبتاً مفیدی بود ولی بعضی نوشته هایش جای بحث داشت و بعضی نوشته هایش در سطح بسیار پایینی بود.
به هر حال مطالب خوبِ آن استفاده شد؛ از جمله قسمت‏های مفید و جالب آن مصاحبه با استاد ساعدی و نوآوری در آموزش معلمان بود.