رشد جوان – مهر ماهِ سال 14
ماهنامه آموزشی برای دانش آموزان متوسطه

مهر سال تحصیلی 77-76
پایان مطالعه در تاریخ  19/8/1376
در 80 صفحه
سال چهاردهم. 15000 ریال

از جمله قسمت‏های جالب آن، داستان معاصر آن بود؛ همچنین حس‏ها و خاطره‏ها و مسائل جهان امروز که مقاله ی خوبی در مورد بی سوادی داشت و بخشِ در محضر نهج البلاغه و ...
گمان نمی کردم که به این حجم مطالب قابل استفاده داشته باشد!
البته از ویژه نامه درسی آن استفاده نکردم!