کودک علم گرا
 
سرشناسه: مهرگان نسیم - ١٣۵۴
عنوان و نام پدیدآور: کودک علم گرا/مهرگان نسیم - ١٣۵۴ ؛ ترجمه و بازنویسی نسیم مهرگان
مشخصات نشر: تهران : آریانگار ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ [٧٩] ص :. مصور
فروست: مجموعه چهار جلدی رکعت
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ مهرگان نسیم - 1354 مترجم
یادداشت های کلی: ‏ عنوان اصلی$ Helping your child learn science# :
موضوع: آموزش و پرورش کودکان علوم - راهنمای آموزشی - ابتدائی

آغاز مطالعه ، غروب 1397/12/28
پایان مطالعه: 1398/1/1

نکته هایی از کتاب:
 
1) صفحه 7  تا صفحه 9 بدون پاراگراف آخر! (برگرفته از سخنان یکی از دانشمندان علم فیزیک)
2) کودکان امروز برای کسب آمادگی در رویارویی با دنیایی که در انتظارشان است باید تا حدی از ادبیات علمی سررشته داشته باشند.
3) آموختن علم با آموختن رفتار علمی تفاوت دارد!
4) مشاهده و تجربه راه‏های ارزشمندی برای آموزش علم و افزایش دانسته ‏های علمی کودکان هستند.
5) رفتار علمی یعنی آموزش این که چگونه کودک نگاه تازه ای به جهان اطرافش داشته باشد.
6) میل به یادگیری از کلیدهای موفقیت فرزندان ماست.
7) در کتاب طرح هایی به عنوان نمونه، برای آزمایش بچه‏ ها آمده که اگر توسط والدین اجرا هم نشود اگر با دقت بخوانند می‏ تواند موجب ایجاد نگرشهای جدیدی در ارتباط با بچه‏ ها شود. خصوصاً برای والدینی که می‏ خواند بچه هایی همیشه تمیز، خانه ای همیشه مرتب و لباس هایی بی نیاز از تعویض دائمی برای بچه هایشان داشته باشند!
8) بچه‏ ها نیاز به فرصتی برای دست و پنجه نرم کردن با دنیای علم «بی خطر» دارند!
9) صفحه 68 و صفحه 69. من (خردمند) موزه‏های زیادی دیده ام ولی این موارد در موزه‏ های ایران به چشمم نخورده است!