راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد علیه السلام

سرشناسه: علی بن الحسین امام چهارم ٩۴ - ٣٨ق
عنوان و نام پدیدآور: راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد علیه السلام/علی بن الحسین امام چهارم ٩۴ - ٣٨ق ؛ ترجمه علی غفوری
مشخصات نشر: تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ١٣٩۶ق
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٣٣ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ گلزاده غفوری علی مترجم و مقدمه نویس
موضوع: اخلاق اسلامی علی بن الحسین امام چهارم 94-38ق - کلمات قصار

قابل استفاده بود.