آئین زندگی و درسهای اخلاق اسلامی

سرشناسه: تهرانی جواد ١٣۶٨ -١٢٨٣
عنوان و نام پدیدآور: آئین زندگی و درسهای اخلاق/تهرانی جواد ١٣۶٨ -١٢٨٣ ؛ تالیف جواد تهرانی
مشخصات نشر: قم : راه حق ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١٧۶ص
موضوع:
اخلاق اسلامی احادیث اخلاقی -شیعه . شعایر و مراسم مذهبی

خدا رحمت کند نویسنده ی محترم کتاب و فرزندانی که از ایشان به رحمت خدا رفته اند. مرد وارسته ای بود.
کتاب خواندنی و مفیدی است.