مجموعه مقالات تربیتی
تربیت دینی اخلاقی عاطفی
 
عنوان و نام پدیدآور: مجموعه مقالات تربیتی :تربیت دینی اخلاقی عاطفی/گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به کوشش عبدالرضا ضرابی
مشخصات نشر: قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ۴٩۶ ص
فروست: انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی , ۵۶١ علوم تربیتی, ١٧
موضوع: تربیت اخلاقی-جنبه های مذهبی-مقاله ها و خطابه ها آموزش و پرورش - مقاله ها وخطابه ها - اسلام و آموزش و پرورش - مقاله ها و خطابه ها
پایان مطالعه:

نکته هایی از مطالعه ی کتاب:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.