عادت ماهانه

سرشناسه: اوئن شارلوت
عنوان و نام پدیدآور: عادت ماهانه/اوئن شارلوت ؛ نویسنده : شارلوت اوئن ; مترجم : فروزنده داورپناه
مشخصات نشر: تهران : پیدایش ، ١٣٨٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٧ص , : مصور
موضوع: قاعدگی - ادبیات نوجوانان
پایان مطالعه 1398/3/22

کتاب را مدتی پیش خریدم تا بتوانم از آن برای راهنمایی دخترم و مراجعان نوجوانم استفاده کنم. کتاب نوی در این عرصه بود اما نکته های داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
 
1. ص 11 - ص 43 - در جاهای مختلفی از کتاب پیشنهاد مشورت با دوستان (و گاهی خواهر بزرگتر) را می دهد در حالی که به طو عمومی این توصیه ی خوبی نیست. از جمله در صفحات ذکر شده!
2. ص 21 - در وان حمام دراز کشیدن و به موسیقی گوش دادن در ایام عادت! ...
3. ص 26 - عدم اهمیت هر نوع فعالیتی در طول دوره ی عادت به نظر (حداقل) قابل توصیه ی عمومی نیست!
4. ص 49 - در صفحات مختلف از جمله این صفحه، تابو جلوه دادن شرم گذشتگان در موضوع ایام عادت و ترویج و تشویق به خجالت نکشیدن حتی در خرید آنچه لازم است از قروشندگان مرد قطعا مطلوب نیست! ... حیا معنایی دقیق تر از این قبیل جمله بندی ها دارد!
5. ص 55 - اِنس با سگ!
6. ص 61 . ص 62 - ورود نا مربوط به بحث پوشش دختران و تعارضی که با والدین پیدا می کنند و حق جلوه دادن هوس ها در پوشش! ...
7. ص 66 - هر موسیقی که دوست داری بشنو! ... (همه جا و به هر بهانه ای ترویج و تشویق به موسیقی!)