فرزند سالم
مجله فرهنگی، تربیتی، بهداشتی، اجتماعی

شماره پنجم، خرداد ماه 1376. در 64 صفحه
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: علی حسین ساززمند
سردبیر: دکتر محمد کمالی
پایان مطالعه در تاریخ  1376/4/29

نکات موردنظر در فهرست گنجانده شد، و مطالبی هم از آن در فیش های تربیتی یادداشت شد.
به طور کلی مجله پرباری بود اما قدری خسته کننده که شاید یکی از علل آن یک شکل بودن صفحات بود؛ همه یک شکل و یک نواخت!
از نظر نکات متفرقه هم مثل داستان‏های فکاهی یا برخی مطالب مذهبی هم آنچه آمده جالب و قابل استفاده بود.