فرزند سالم - شماره ی 6
مجله فرهنگی ، تربیتی، بهداشتی اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علی حسین سازمند
سردبیر: دکتر محمد کمالی
در 64 صفحه
پایان مطالعه در مرداد 75

این مجله مانند شماره قبلی فرزند سالم نکات جالبی داشت که اگر در شماره‏ های بعدی مجله پیگیری شود می‏ تواند مفید واقع شود، اما به عنوان یک منبع قوی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد فقط جهت طرح مطالب تحقیقی و برخی سخنرانی ها مفید فایده است.