مجله ی خانواده -  شماره 124 و 125

سال 6 - شهریور 1376
قیمت 130 ریال
84 صفحه با الگو
پایان مطالعه در تاریخ  1376/7/7

مجله را کامل خواندم و یادداشت هایی برداشتم.
محتوای اصلی مجله خاطرات و زندگی نامه‏ های تلخ و شیرین است و البته از هر چیزی قدری بیان شده تا نام مجله ی خانواده را به همراه داشته باشد!