نکاتی از شخصیت اسلامی زن

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: نکاتی از شخصیت اسلامی زن/شیرازی محمد ؛ محمد شیرازی;محمد باقر فالی
مشخصات نشر: کانون نشر اندیشه های اسلامی
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فالی محمد باقر مترجم
مطالعه شده در تابستان 1372

موضوعی پر بحث و پر حاشیه.
یاداشتهایی در این موضوع دارم که ت
جربه ی سالها مشاوره می تواند این نوشته ها را سامانی منطقی داده و در منظر محققین و خانواده ها قرار گیرد.
انشاء الله.