مجموعه مقالات همایش تربیت دینی

عنوان و نام پدیدآور: مجموعه مقالات همایش تربیت دینی/جمعی از نویسندگان
مشخصات نشر: قم : انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی - ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٣٢ ص
موضوع: اسلام وآموزش وپرورش آموزش وپرورش -هدفها ونقشها -تربیت خانوادگی - اسلام - تربیت اخلاقی
پایان مطالعه:

نکته هایی از مطالعه ی کتاب:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.