آداب تعلیم و تربیت در اسلام
 
اثر مرحوم شهید ثانی
سرشناسه: حجتی محمدباقر -١٣١١ مترجم وشارح
مشخصات نشر: تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی ، ١٣79 .
مشخصات ظاهری: ‏ ٧٧١ص
موضوع: اسلام و آموزش و پرورش
چاپ 25