مهندسی من

اثر آقای دکتر علیرضا مؤذن
در 180 صفحه
مطالعه شده در زمستان 1395

کتاب نتیجه ی تدوین بخش اول از مجموعه مباحث «بیدار باش» یا «دوران ما» بود که تعدادی محدود جهت نظر سنجی و دریافت نظرات منتشر شده بود و بنده هم آن را مطالعه کرده و مواردی که به ذهنم می رسید برای مؤلف محترم مکتوب نمودم.
کتاب خواندنی و خوبیست.