مبین
منتشر شده با عنوانِ «آفتابِ کویر»
هفته نامه سیاسی اجتماعی و فرهنگی
ویژه نامه سمینارِ بررسی اندیشه ها و آثار دکتر علی شریعتی

صاحب امتیاز مهندس علی محمد غریبانی
مدیر مسئول: مهندس کمال مرادی
سردبیر: حسین قربانی
با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی
تابستان 1377
تک شماره 2500 ریال
در 64 صفحه در قطع تقریباً رحلی
پایان مطالعه در 1377/7/27

موضوعات مختلفی در این مجله مطرح شده است که عمدتاً نظرات افرادِ مختلف در مورد دکتر علی شریعتی است.
عمده ی مطالب از نگاه موافقان و حتی مریدان اوست.
برای آشنایی بیشترِ بنده با بعضی نظرات آقای شریعتی (خصوصاً قسمت های برجسته در نظرِ موافقانِ ایشان) قابل استفاده بود.
البته به نظر می رسد منتشر کنندگانِ این ویژه نامه کوشیده اند تلاشهای سیاسی خود را نیز در قالب برخی نوشته ها و نقل قول ها پیگیری نمایند.
از آنجا که بخشی از نوشته ها مربوط به زندگی نامه و فعالیتها و آثار امروزینِ آقای شریعتی اختصاص دارد، متناسب بخش «سرگذشت ها» به نظر می رسد.