خاطراتی از آیینه ی اخلاق
آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی

اثر: مرتضی عطایی

ناشر: نویسنده
چاپ اول: پاییز 75
در 88 صفحه
پایان مطالعه در 1377/1/7

کتاب دارای خاطراتی از افراد مختلف همچون فرزندان و شاگردان مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی است.
کتابِ آموزنده ای است. من خودم چند نوبت خدمت ایشان رسیده ام که یکی از آنها را خیلی خوب به یاد دارم.
خداوند توفیق عمل به دستورات الهی را به ما و به همه دوستدارانِِ سادات عنایت فرماید.
این کتاب را در سفری به مشهد در خیابان خسروی خریدم و در همان سفر مطالعه کردم.