خاطرات و حکایتها - جلد اول

تدوین از مؤسسه ی قدر ولایت
مطالعه شده در 1387
109 صفحه
پایان مطالعه در 1376/5/23


70 خاطره و حکایت از رهبر انقلاب.
شاید اولین سری از خاطرات ایشان را که خواندم و تعقیب کردم مطالبی بود که در یکی از روزنامه های اصلی کشور در ماجرای حزب جمهوری منتشر شده بود که به نظر مکتوب شده ی خودشان بود. اما به نظرم این مجموعه ی «خاطرات و حکایتها» به نوعی تدوین مؤسسه باشد و جذابیتهای نوشته های قلمی را (در نگاه بنده) ندارد.