خاطرات و حکایتها - جلد دوم

تدوین از مؤسسه ی قدر ولایت
چاپ چهارم - 1380
مطالعه شده در 1387
175 صفحه
پایان مطالعه در 1376/5/26

به گمانم بود که کتاب برخی از مسائل تاریخی که معمولا در دسترس افراد جامعه نیست و به عبارتی «مطالبِ پشت پرده» ای از مسائل اجتماعی یا سیاسی کشور را به تصویر کشیده باشد اما چنین نبود.
شاید اگر بگویم نکته هایی از سخنرانی‏ها را جمع کرده اند و با قدری عکس منتشر کرده اند خیلی اشتباه نگفته باشم! مخصوصا در مورد جلد دوم که واقعا شبیه کتابی تاریخی است! با توجه به اینکه نه سندی ذکر کرده و نه منبعی بیان داشته است!