خاطرات و حکایتها - جلد سوم

تدوین از مؤسسه ی قدر ولایت
مطالعه شده در 1387
حدود 50 صفحه

ظاهرا بعدها کتاب با عنوانِ دیگری منتشر شده و تغییراتی یافته است.