حدیث آرزومندی

سرشناسه: فیاض بخش محمدعلی - ١٣٣٨
عنوان و نام پدیدآور: حدیث آرزومندی/فیاض بخش محمدعلی - ١٣٣٨ ؛ محمدعلی فیاض بخش
سایر اطلاعات عنوانی: ‏ نسیم علوی شمیم علامه
مشخصات نشر: تهران : نشر آفاق ، ١٣٨٣
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٢٨ ص
یادداشت های کلی: کتابنامه به صورت زیرنویس,
موضوع: فیاض بخش محمد علی - 1338 - خاطرات کرباسچیان علی اصغر 1382 - 1293 - معلمان - ایران - خاطرات - علما و مجتهدان - سرگذشتنامه -آموزش و پرورش
پایان مطالعه ی کتاب: زمستان 1383
 
کتاب زیبایی بود با قلمی زیبا.
خواندنی بود!
علامه و علوی از نگاه یکی از شاگردان که شاید زودتر از آنچه می اندیشیده مدیر بخشی از این مجموعه می شود! ...