فضیلت های فراموش شده

سرشناسه: راش‍د، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ، ١٢٨۴
عنوان و نام پدیدآور: ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ه‍ای‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ : ش‍رح‌ ح‍ال‌ ح‍اج‌ آخ‍ون‍د م‍لا‌ع‍ب‍اس‌ ت‍رب‍ت‍ی‌/ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ راش‍د ؛ ب‍ا م‍ق‍ال‍ه‌ای‌ از ج‍لال‌ رف‍ی‍ع‌
مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌ : اطلاع‍ات‌ ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١٩١ ص‌ : ع‍ک‍س‌
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: ش‍رح‌ ح‍ال‌ ح‍اج‌ آخ‍ون‍د م‍لا‌ع‍ب‍اس‌ ت‍رب‍ت‍ی‌
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه:
‏موضوع: ت‍رب‍ت‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ 1250- 1322 - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
موضوع: مجتهدان و علما - سرگذشتنامه - ایران
مطالعه شده در پائیز 1375

کتاب، دیباچه دارد که در جای جای ان می توان نقد یا علامت سوالاتی نوشت! معلوم نیست با این دیباچه قرار بوده یک روحانیِ خدوم مورد تجلیل قرار گیرد یا دیگران!
و اما متن کتاب نکات خوب و قابل استفاده ای دارد ولی در مجموع برخی تحلیل های نویسنده که فرزند مرحوم تربتی است می تواند مورد اشکال قرار گیرد.
به هر حال مطالعه ی کتاب را چندان مفید عموم نمی دانم!