یادها و یادگارها

سرشناسه: تاجدینی، علی ، ١٣٣٩
عنوان و نام پدیدآور: یادها و یادگارها: خاطراتی از عارف و مفسر قرآن علامه طباطبائی/تهیه و تنظیم علی تاجدینی
مشخصات نشر: تهران : پیام نور ، ١٣۶٩
مشخصات ظاهری: ‏ ١١١ ص
یادداشت ویراست و تاریخچه:
‏ چاپ دوم: 1370. ‏ چاپ چهارم: 1373. ‏ چاپ پنجم: 1374. ‏ چاپ ششم: 1378
مطالعه شده در 1369

مطالب جالبی داشت که فیش برداری شد و البته مطالب کتاب سوالاتی هم در موضوع فلسفه و تفسیر قرآن به قرآن
در ذهن خواننده، ایجاد می کند.