بر ستیغ نور

سرشناسه: رف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۳۰
عنوان و نام پدیدآور: ب‍ر س‍ت‍ی‍غ‌ ن‍ور : گ‍وش‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ و وص‍یت‌ن‍ام‍ه‌ ال‍ه‍ی‌ - اخ‍لاق‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍رع‍ش‍ی‌‌ن‍ج‍ف‍ی‌(ره‌)/نگارش ع‍ل‍ی‌ رف‍ی‍ع‍ی‌ع‍لام‍رودش‍ت‍ی؛ زیرنظر سید‌محمود مرعشی‌نجفی.
مشخصات نشر: قم : کتابخانه بزرگ آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی ، ۱۴۳۴ق., ۲۰۱۳م., ۱۳۹۲
مشخصات ظاهری: ‏ [۱۴۰، ۱۹] ص : ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ ویراست قبلی: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌‌ن‍ج‍ف‍ی‌(ره)، ۱۳۷۳.
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: گ‍وش‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ و وص‍یت‌ن‍ام‍ه‌ ال‍ه‍ی‌ - اخ‍لاق‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌‌ن‍ج‍ف‍ی‌(ره‌)
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۱۱] - ۱۱۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: م‍رع‍ش‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ 1276- 1369 - سرگذشتنامه
موضوع: م‍رع‍ش‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ 1276- 1369 - وصیتنامه
موضوع: مرعشی شهاب الدین - 1369 - 1276 سرگذشتنامه مجتهدان و علما - سرگذشتنامه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/5/27
 
برایم بسیار قابل استفاده بود، خصوصاً بخش وصیتها ...
خدا عاقبت ما را به خیر کند.