لمعاتی از شیخ شهید (استاد مطهری)
 
سرشناسه: مطهری مرتضی
عنوان و نام پدیدآور: لمعاتی از شیخ شهید/مطهری مرتضی ؛ خط اخوین
مشخصات نشر: تهران : صدرا ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ۵١ص,:مصور - بخش رنگی - نمونه عکس
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ اخوین عباسی خطاط
موضوع: مطهری مرتضی -1358-1299نامه ها و یادبودها -مطهری مرتضی -1358-1299عکسها

هدیه ی اجرایی در دانشگاه تهران.