یادبود استاد روزبه

در 40 صفحه
کاری از دانشگاه نورالثقلین

نکته های زیبای داشت که در کتاب «فیض گل» تکمیل شد!