زندگی نامه ی آیت الله سیدمحمد شیرازی

اثر فولادوند عبدالامیر
در 200 صفحه

ایشان فرد پر کار و پر نوشته ایست و این برکت وقت در ذهن هر داننده ای این سوال را پیش می آورد که «او چگونه زیسته است که توانسته این همه بنویسد و این همه تدریس کند!»
من هم در دوره ی نوجوانی به دنبال این سوال، این کتاب را خواندم.