خسی در میقات

سرشناسه: آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌ ، ١٣۴٨-١٣٠٢
عنوان و نام پدیدآور: خسی در میقات/جلال آل احمد
مشخصات نشر: تهران : امیرکبیر ، ١٣۵٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١٨٣ ص
موضوع: حج
موضوع: س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا
موضوع: عربستان سعودی - سیر و سیاحت
پایان مطالعه در پائیز 1371

آن گونه که عده ای این کتاب را به دیگران معرفی می کنند و می ستایندش که حتما نبود! ولی مطالب قابل استفاده هم داشت!
به هر حال اگر کسی با زندگی شخصی و اندیشه های جلال آشنا باشد نوع استفاده اش از این کتاب و تحلیل هایش به صواب نزدیک تر خواهد بود.
در مجموع قابل توصیه برای مطالعه نیست!