آفتاب خوبان

سرشناسه: صداقت علی اکبر
مشخصات نشر: قم : سپهر آذین ، ١٣٨۴
مشخصات ظاهری: ‏ ۵٢ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ شرح احوال مرحوم سید عبد الکریم کشمیری
موضوع: کشمیری عبدالکریم -.1378 - 1303 سرگذشتنامه عارفان . سرگذشتنامه - اسلام - پرسشها و پاسخ ها

از کتاب نکته هایی استخراج کردم؛ خصوصاً توجه به ذکر یونسیه را از زمان استفاده از این این کتاب آغاز نمودم ولی مطالعه ی این نوشته را توصیه نمی کنم.