چهار جلد در «تاریخ ایران»

مطالعه ی زمان بری بود، تاریخ گذشته و معاصر ایران.
پایان مطالعه در نوروز 1375.
حدود 1000 صفحه از تاریخ ایران را خواندم و بخشی از آن را در دفتری 40 برگ، خلاصه کردم که هنوز آن دفتر را دارم.
با وجود آن که بخشهای غیر مهم آن را بدون تلخیص عبور کردم ولی مجموع این مطالعه حدود 170 ساعت زمان گرفت؛ شاید این برداشت مختص تاریخ ما نباشد ولی «حقیقتاً تاریخ عجب پشت پرده هایی دارد و چقدر دل انسان برای قربانیانِ قدرت طلبی ها و دنیا دوستی ها می سوزد!»
البته که تاریخ نقطه های روشن و جلوه های زیبایی از بندگی خدا، مهر به اولیای الهی، خیر رسانی به بندگان، گذشت، شفقت و ... هم دارد اما ...!
 
در حین خواندن، بارها کتاب را زمین می گذاشتم و فکر می کردم و البته بسیار غصه می خوردم! ... این نفسِ سرکش، انسانی را که باید جلوه ای از رحمت و لطف الهی باشد او را به چه حضیضی می کشاند!

اما خواهد آمد ... زمانی که این تاریخ پر از سیاهی و ظلم و بی عدالتی به تاریخی پر درخشش و افتخار آفرین بدل خواهد شد؛ ...

 
خسته گان عشق را  ایام درمان خواهد آمد 
غم مخور، آخر طبیب دردمندان خواهد آمد

آنقدر از کردگار خویشتن امیدوارم   
که شفا بخش دل امیدواران خواهد آمد

بلبل شوریده دل را از خزان برگو ننالد        
باغ و صحرا سبزو این دنیا گلستان خواهد آمد

بوی پیراهن رسید و زین بشارت گشت معلوم  
یوسف گمگشته سوی پیر کنعان خواهد آمد

دردمندان مستمندان بی پناهان را بگوئید   
مصلح عالم پناه بی پناهان خواهد آمد

سخت آمد طول غیبت بر تو می دانم مخور غم
موقع افشای این اسرار پنهان خواهد آمد

تلخی هجران شود شیرین به روز وصل جانان 
صبح صادق از پی شام غریبان خواهد آمد

کاخ های ظلم ویران می شود بر فرق ظالم 
مهدی موعود غم خوار ضعیفان خواهد آمد

نیست شک از عمر این دنیا اگر یک روز ماند
ذات قائم حجت خلاق خواهد آمد

صبر کن یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته  
مهدیت با شیشه ی دارو و درمان خواهد آمد

آن قدر آخر منال از ضربت بازو و پهلو
مونس تو پادشاه دلنوازان خواهد آمد

محسنا از ضربت مسمار گر مقتول گشتی  
عن قریبا داد خواه بی گناهان خواهد آمد

اصغرا از ضربت زخم گلو دل را مسوزان
عاقبت مرحم گذار زخم پیکان خواهد آمد

گفت با زینب رقیه یک شبی در شام ویران
عمه بابم کی به سروقت یتیمان خواهد آمد

کودکان شام هر یک با پدرها سوی منزل
باب من کی بهر دلداری طفلان خواهد آمد

شاعر: هاشمی خراسانی