آقا شیخ مرتضای زاهد

سرشناسه: سیف‌اللهی، محمد‌حسن ، ١٣۵١
عنوان و نام پدیدآور: آقاشیخ مرتضای زاهد/محمدحسن سیف‌اللهی
مشخصات نشر: قم : م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ جمکران، ١٣٨٢
مشخصات ظاهری: ‏ [٢٣٨] ص : عکس
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ اول - زمستان 1382
چاپ پنجم : بهار ۱۳۸۷. ‏ چاپ ششم: بهار ۱۳۸۹. ‏ چاپ هفتم: ۱۳۹۲. ‏ چاپ هشتم: 1394
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: زاهد مرتضی 1331 - 1247
موضوع: مجتهدان و علما - ایران
پایان مطالعه: 1399/6/27 - پارک ارغوان (تهران)

... و اما این کتاب که هدیه ای بود از آقای محمدحسین آقایی پور در تاریخ 1383/1/21 و تقریبا بخش زیادی از آن مطالعه شده و مقدر کمی از آن مانده بود، در روز پنج شنبه ای که با بچه ها در پارک بودیم به اتمام رسید!
دوست دارم در باره ی این کتاب به دو مطلب اشاره کنم؛ یکی راجع به خود کتاب و یکی خاطره ای بی ارتباط با کتاب!
 
کتاب گرچه موارد آموزنده و نیکویی دارد ولی - خصوصاً - در اواخر وارد تجلیل از افراد غیر معصوم و کرامات و نام آوردن و ستودن مشاهیر و ... می شود که جایگاه تربیتی-اخلاقی کتاب را می کاهد و آن را از جایگاه توصیه برای مطالعه تنزل می دهد!

و نکته ی دیگر مربوط به ماجرایی است که بهانه ی یاد آمدنش این کتاب است؛ چند سال پیش که کتاب بیش از اکنون بر دلم نشسته بود نسخه ی دیگری از آن گرفتم تا فرد یگری را هم در تلذذ مطالعه ی آن شریک سازم و آن قسمت عزیزی شد که از عتبات باز گشته بود و من به دیدارش رفتم و این کتاب را تقدیمش کردم.
... سالها گذشت و شرایط زندگی او به نقطه ای رسید که خانم خانه اش تصمیم قطعی بر جدایی داشت؛ مادرِ شوهر تماس گرفت و درخواست دخالت در زندگی ایشان را نمود؛ گفتم برای دخالت می بایست خود پسرتان تماس بگیرد و همسرشان نیز اجازه ی ورود من را به مسائل زندگی بدهد! ... سرانجام با تماس جدا گانه ی زن و شوهر جلسه ی مشاوره ی دو ساعت و نیمه ای تشکیل یافت و به لطف الهی با استفاده از تکنیکی زندگی شان (لااقل تا امروز که این مطلب را می نویسم) ادامه یافت، ... اما اکنون این مشاور موفق در حفظ زندگیِ ایشان یکی از بدهکاران شوهر است که چرا در آن جلسه ی مشاوره جملاتی را گفته اید که مرا خوش نیامده است!

خدا رحمت کند مرحوم شیخ مرتضی زاهد و شیخ محمد حسین زاهد را که از زهد و تقوا و اخلاصشان برای امثال من بیچاره جز نام و تصویری بیش نمانده است!! ...