طریق عبودیت 2 - موسیقی

دکتر سیدحسن افتخارزاده
سه جلسه، حدود 4 ساعت - ویرایش اول
شنیده شده در آبان 1392

شنیدن این مجموعه در روز عاشورای سال 92 پایان یافت. یادداشتهایی از آن ثبت نمودم و استفاده کردم.
خوب بود ولی اصل بحث در همان توار جلسه ی اول مطرح شده بود.
بحث تاریخی بیان شده از سابقه ی موسیقی در جامعه ی اسلامی رویکرد بسیار خوبی برای درک تحلیلهای بعدی به مخاطب می دهد و گمان می کنم موسیقی از این جهت کمتر مورد توجه واقع شده است.

به هر حال آنچه روشن است اُنس با موسیقی (فارغ از حلیت یا حرمت)  به شکل عجیبی
در جامعه ی ما فراگیر شده و شرایط اجتماعی و سیاسی راه هر نوع روشنگری را نیز مسدود ساخته است!