چند اصل زندگی و ازدواج

دکتر محمددولتی
8 جلسه، حدود 4 ساعت
شنیده شده در دی 1393

مباحثی عمدتاً در توجه به خود و نفس و تذکراتی اخلاقی در موضوع انصاف و صداقت بیان شده است.
تذکراتی اخلاقی و خوب (و نه عالی)، ولی منطبق با عنوان و موضوع انتخاب شده نبود!