عزادار کوچولو

مجموعه سرودهایی که برای کودکان تولید شده اما به نظرم اکثر اشعارش سنگین است و برخی برای بچه ها نیاز به توضیح داد و نمی توان به راحتی توضیح داد.
شنیدنش حدود یک ساعت طول می کشد.
قسمتهایی که از زبان حضرت رقیه صحبت می کند خوب و زیباست.

جای نمونه هایی از این مجموعه ها خیلی در بازار سی دی و تولیدات خالی است و نیروهای زیادی هستند که توان و قابلیت چنین تولیداتی را (از خانمها و آقایان) دارند، فقط باید همت کنند ...