1. کتاب صوتی «بلند ترین داستان غدیر» 2. کاست «غدیریه» 3. کاست «سرشک بهار» 4. مجموعه ی صوتی «رشک عالم»
                 
  5. کاست «ستاره ی درخشان» 6. برکرانه ی غدیر (2) 7. پژواک منتظران 8.
                 
  9. 10.