پژواک منتظران

مجموعه ای نوجوانانه که مجری آن صدای یک نوجوان و سطح سخنان و تذکرات هم مخاطبی در حدود سنین 10 تا 15 سال دارد.
مجموعه ی خوبیست و قابل استفاده.
من خودم چند بار شنیدم، و بخش هایی را هم با بچه هایم گوش دادیم.