تئوریسین خشونت
اندیشه‌ها و تفکرات احمد فردید
 
حدود یک ساعت و نیم!
شنیدم و دیدم در بامداد 1399/2/17
 
اندیشه ام را به غلیان آورد! ... هم دانسته هایم را فراخواند و هم نادانسته هایم را! ...
بیشتر نقل تقابل هایی بود میان عبدالکریم سروش و سیداحمد فردید!