مستند روایت رهبری

مستندی که به ماجرای تعیین رهبری می پردازد.
پیش از این بخشهایی از آن را دیده بودم اما در 1399/3/15 یک دور به طور کامل دیدم.
در سه قسمت حدوداً یک ساعته بود.
عده ای در مباحث تاریخی این مستند سخن گفته اند و عده ای در مباحث علمی آن نظرات دیگری دارند؛ این روایت تلفیقی از مباحث تاریخی و علمی از نگاه سازندگان آن است که که گفتگوی پیرامون محتوای آن مجال دیگری می طلبد.