از حبس تا حصر

مصاحبه ای با آقای حسینعلی منتظری که توسط شبکه ی BBC ضبط شده است.
مصاحبه حدود 40 دقیقه است که دو مرتبه (و در فاصله ی چند ساله) آن را دیدم و بر آن تأمل کردم.

نظری نمی توانم بدهم گرچه از تاریخ معاصر ایران کم نخوانده ام و کم نشنیده ام! ... به گمانم روشن ترین قضاوت را زمانی باید نمود که پرده ها کنار می رود و همه ی نهان ها آشکار می شود! ...
و خداوند به همه ی ما در آن روز رحم کند! ...