مستند«میراث مجید»
روایت زندگی شهید شهریاری


حدود 20 دقیقه بود؛ در صبح روز پنج شنبه 1399/9/13 دیدم.
از شهید مجید شهریاری اندیشمند هسته ای کشورمان می گفت.
از نکات جالب این مستند:

1) برخورد ایشان در زمان دریافت هزینه برای کار علمی ای که در جهت غنی سازی انجام داده بود! ... برای کشورم کار کردم!
2) سلوک متواضعانه ی ایشان با وجود جایگاه علمی ویژه ای که داشتند.
3) اهل دیانت و زیارت! و نه عیش و عشرت!