مستند «ایستگاه پایانی دروغ»
 
مستندی دو قسمتی پیرامون مؤسس شبکه ی آمد نیوز که در تور اطلاعاتی ایران افتاده بود و ... نهایتاً هم دستگیر و محاکمه و اعدام شد.
من این مستند را در همان زمان که مرحله به مرحله پخش می شد دیدم (اسفند 1397)؛ مدتی قبل آن، از وجود چنین شبکه ای آگاه بودم اما ظاهرا نفوذ و گستره ی فعالیت آن به حدی بوده که نیروهای اطلاعاتی ایران را آن قدر مشغول خود کرده بود.