جانشینی رهبری در ایران
برگزار شده در آذر 1399

شنیده و دیده شده در بهمن 1399؛ گفتگوی BBC با 4 نفر از کسانی که در این عرصه سخن گفته اند.
حدود یک ساعت دیدنش طول کشید.