مروری بر فتوحات در رشته ی «عرفان و شریعت»
 
درس گفتار های آقای سیدیدالله یزدان پناه
از جلد سوم فتوحات مکیه ی ابن عربی
شنیده شده در بهار 1400

آنچه در ذیل می آید دیدگاه ها و تحلیل های آقای یزدان پناه است نه بنده (سیدمحمد خردمند)؛ بنابراین لزوما سخن درست نیست.

جلسه ی اول - 81 دقیقه
1. ابن عربی فتوحات را در دو مرحله نوشته است و بیشتر مطالب آن را بعد از فصوص ثبت کرده است.
2. عمده ی کار در فتوحات حل و فصل امور شریعت است.
3. پایه ی کار این عربی بر »وحدت شخصیه» است.
4. مدرس معتقد است ابن عربی تقیه کرده است!! و الا شیعه است!!
5. مدرس می گوید من در فصوص کار کرده ام و بیش از 95 درصد آن منطبق با آیات و روایات است!!
6. ابن عربی مجتهد در فن است!!
7. این کتاب قابلیت دارد که هزار رساله ی فنی از آن استخراج شود!!

جلسه ی دوم - 81 دقیقه
1. فهم نامتناهی از خدای متعال ممکن است به دو شرط!!
2. قرآن مجددالنزول است.
3.