مستند «خاتم الفقها»

از مجموعه ی «حدیث سرو» که به زندگانی برخی مشاهیر می پردازد.
البته در ارائه ی مطالب سوگیری هایی به نظر می رسد و یا انتخاب هایی در افرادی که با ایشان مصاحبه می شود؛ بنا بر این در مجموع نمی توان این سری مستند را توصیه کرد، ولی به هر حال به عنوان یکی از برنامه هایی است که در ایام خاص به جهت افزایش فضای معنوی در جامعه پخش می شود و عده ای هم پیگیر آن هستند.
من این بخش را سال ها پس از پخش آن دیدم. (صبح گاه شنبه، 1400/2/25)

چند نکته ای از محتوای آن ثبت می کنم و کاش به جای موسیقی های آن از نواهایی نیکو استفاده می شد!

1. مادر شیخ انصاری می گوید «من هیچگاه مرتضی را بدون وضو شیر ندادم!»
2. مادرشان خیلی ویژه بوده است!
3. مادر شیخ دو سال قبل از فوت ایشان از دنیا رفته است و در حالی که او مرجع کل بوده است ادب ویژه ای نسبت به مادر داشته است!
4. چه وضع سختی داشته اند علمای نجف! ... و چه مجاهدت هایی! ...
5. 4 سال در محضر ملا احمد نراقی در حالی که ایشان می گوید: استفاده ای که من از این جوان کردم، بیشتر از استفاده ای بود که او از شاگردی من داشت!
6. از زمان صاحب حدائق، نجف یک شکوفایی علمی خاصی داشته است؛ مقارن حضور شیخ در نجف!