طرح بحثی در موضوعِ «سرانه مطالعه ایرانیان»

ارائه شده توسط خانم سمیه نوروزی (دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی)
وقتگذاری حدود 1 ساعت (دو مرتبه فایل را شنیدم)
1397/12/6 و 1397/12/7

 
نکته های جالبی در این فایل صوتی بود:
1. بیشترین محتوای مورد مطالعه در آمریکا و هندوستان، رمان های تخیلی است.
2. آیا خط کش های ارزیابی سرانه ی مطالعه در کشورهای مختلف یکی است؟
3. آیا ایران را در همه ی این مطالعات دخیل کرده اند!
4. آیا مطالعه ی کتابهای مذهبی مانند قرآن و کتابهای دعا در مطالعات آماریِ سرانه ی مطالعه ی کشورها دخیل است؟
5. در مطالعات مختلف، صدر نشین های سرانه ی مطالعه با هم متفاوتند چون کشورها آنچه را که در بالا نشان دادن سطح مطالعات کشورشان دخیل است به کار می برند! مثلا استرالیا در برخی تحقیقات در صدر است ولی در مجامع علمی سه ایراد به آنها گرفته شده بود! مثل اینکه تنها مطالعه ی کتابهای انگلیسی محاسبه شده بود و یا مطالعه ی PDF کتابها محاسبه نشده بود.
6. تنوع رمان برای بزرگسالان -در غرب- خیلی وسیع است. به عبارتی غالب فیلمهای موفق هالیوودی ابتدا کتابهای موفقی بوده اند!
7. سرانه ی مطالعه ی اعلام شده ی کشور ما در قبال کشورهای دیگر چندان منصفانه نیست و این احساس بدی که نسبت به خودمان (ایرانیان) دریافت می کنیم آسیب روحی نامطلوبی است. ما با وجود نیاز به گسترش فرهنگ کتابخوانی، در سطح بدی از دانایی نیستیم.