سومین جلسه ی "دین و قدرت" با عنوانی «چهلمین سال انقلاب بهمنی»

سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش
در حدود 2 ساعت

سخنرانی ای در کالیفرنیا که به جهت بخشی از قسمت سوال و جوابها، مورد توجه بسیاری قرار گرفت و نهایتاً سروش را به توضیحی واداشت.
به هر حال مسیری که او می پیماید، مسیری به غایت خطا است که می تواند در میانه ی حرکتش از گزاره هایی ناقص، صحیح یا دو پهلو نیز استفاده شود!
در تعبیر مفیدی از قول یکی از دخترانِ مرحوم حاج ابوالفضل کرد احمدی که بانی و پشتیبانِ ادامه ی تحصیل «حاج فرج دباغ» در انگلیس بود شنیدم که می گفتند: «آن زمانی که سروش برای ادامه ی تحصیل اعزام شد، هنوز «سروش» نبود و نیت حمایت مالی از او و دیگرانی چون او همان نیت مدرسه ی علوی بود که می خواست جوانان مؤمنی تربیت نماید که با تخصص و دانششان آبرو و مدافعی برای دین و دینداری باشند» (تاریخ گفتگو با خانم کرداحمدی: 1398/1/15)