1. در موضوع «ازدواج» 2. کارگاه «حل تعارض زوجین» 3. کارگاه «حل تعارض» 4. مجموعه تذکراتی در باب «ازدواج و تشکیل خانواده»
                 
  5. هنرعشق بازی 6. چند اصل زندگی و ازدواج 7. خانواده ی آسمانی از دیدگاه قرآن 8. آشنای محبوب (راهنمای زناشویی و بهداشت جنسی)
                 
  9. عوامل ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی و پاسخ به نیازهای غریزی 10. مجموعه سخنرانی با موضوع «خانواده ی شیعی» 11. کارگاه طلاق (1) 12.
                 
  13. 14. 15. 16.